Ο  Τάκης  Κουφόπουλος  γεν- νήθηκε στην Αθήνα το 1927. Το 1945  τελείωσε το 5ο  Γυμνάσιο Αθηνών. Το  1946  πέτυχε  στις εισαγωγικές εξετάσεις της Σχο- λής  Μαθηματικών του  Πανεπι- στημίου  Αθηνών  και στις εισα- γωγικές εξετάσεις της  Σχολής Πολιτικών  Μηχανικών του Εθνι- κού  Μετσοβείου Πολυτεχνείου. Ακολούθησε την  δεύτερη  Σχο- λή. Σπουδαστής στο δεύτερο έτος, επιστρατεύτηκε και υπηρέτησε για  δυόμισι περίπου χρόνια στα Βουλγαρι- κά σύνορα, τα  Αλβανικά  σύνορα  και τα  Άγραφα, ως Ανθυπολοχαγός Μηχανικού με ειδίκευση στην άρση να- ρκοπεδίων. Τελείωσε το Πολυτεχνείο το 1953. Το ίδιο έ- τος διορίστηκε  στο τότε  Υπουργείο  Δημοσίων  Έργων ασχολούμενος  με εργαστηριακές  μελέτες και  έρευνες επί των δομικών υλικών, στο Εργαστήριο του Υπουργεί- ου, καθώς και την σύνταξη  Προδιαγραφών  Yλικών και Mεθόδων Kατασκευών. Το 1967, με την έλευση της Χού- ντας, υπέβαλε την  παραίτησή του, αρνούμενος να υπη- ρετήσει το  καθεστώς, και με  την ελπίδα ότι το  ίδιο θα έπρατταν  και  πολλοί  άλλοι  δημόσιοι  υπάλληλοι. Το 1970 δημιούργησε το πρώτο ιδιωτικό Εργαστήριο Ελέγ- χου και Ερευνών Δομικών Υλικών, και με τις υποδείξεις του  και  την  επιστημονική  του  συμβολή, ιδρύθηκε  το πρώτο Εργοστάσιο Έτοιμου Σκυροδέματος στη χώρα.

.
            Κείμενα    Βιογραφικό    Διαφάνειες            
Αρχική Σελίδα    Πληροφορίες