Δημοσίευσε,σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά 17 πρωτότυπες  ερευνητικές εργασίες, έλαβε μέρος, με ανακοι- νώσεις  του, σε  πολλά  επιστημονικά  συνέδρια, και έγραψε δύο επιστημονικά βιβλία. Ήταν ο κύριος  συντάκτης του  Κα- νονισμού  Τεχνολογίας  Σκυροδέματος  που έγινε  νόμος του Κράτους το 1985  με  υποχρεωτική  ισχύ  σε  όλα τα έργα. Ο Κανονισμός αυτός αναθεωρήθηκε, με συμβολή του, το 1997 και ισχύει μέχρι σήμερα.

Το  1956  δημοσιεύτηκε,  στο  Περιοδικό  ΝΕΑ  ΠΟΡΕΙΑ  της Θεσσαλονίκης  ( τεύχος 15 )  το  λογοτεχνικό του  κείμενο, η "Θητεία". Το 1959  κυκλοφόρησε  το πρώτο  του βιβλίο  "Μι- κρές  Σύγχρονες  Ιστορίες", και το  1962 το βιβλίο  "Η Οδός". Το  1964  δημοσιεύτηκε το διήγημά του "Η Οδός", στην εφη- μερίδα  της  Στοκχόλμης  "Σβένσκα  Νταγκμπλάντετ", σε μια παγκόσμια  ανθολογία  μοντέρνων  συγγραφέων . Το  1966 εκλήθη στη Σουηδία, από την "Εθνική  Σουηδική  Επιτροπή Πνευματικής  Συνεργασίας  στην Ευρώπη" και έλαβε μέρος σε συνέδριο με  θέμα  Γλωσσικοί φραγμοί και  λογοτεχνικές ανταλλαγές στην  Ευρώπη.  Ακολούθησε,  το 1967, η δημο- σίευση του διηγήματος  "Επέτειος" στην  φιλολογική σελίδα της προηγούμενης εφημερίδας. Έπειτα ήρθε η Χούντα.
Κατά  την διάρκεια  της  δικτατορίας, όντας,  λόγω του  καθε- στώτος, σε κακή ψυχολογική κατάσταση,  δεν  έγραφε λογο- τεχνικά  κείμενα.  Κατέφυγε στην  καλλιτεχνική  φωτογραφία, και ειδικά στην φωτογράφηση σε διαφάνειες (σλάιντς), όπου η  εκ των υστέρων  επέμβαση - επεξεργασία  και  διόρθωση που  γίνεται  συνήθως κατά την  εκτύπωση από τα αρνητικά των κανονικών φιλμ - είναι αδύνατη. Υπέγραψε την Δήλωση των 18 συγγραφέων και ήταν συνεκδότης και συνυπεύθυνος

.
            Κείμενα    Βιογραφικό    Διαφάνειες            
Αρχική Σελίδα    Πληροφορίες