Δημοσίευσε, σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά 17 πρωτότυπες  ερευνητικές  εργασίες, έλαβε μέρος, με  ανακοι- νώσεις  του, σε  πολλά  επιστημονικά  συνέδρια,  και  έγραψε δύο επιστημονικά  βιβλία. Ήταν ο κύριος συντάκτης του Κα- νονισμού  Τεχνολογίας  Σκυροδέματος  που  έγινε νόμος του Κράτους το 1985  με  υποχρεωτική  ισχύ  σε  όλα τα έργα. Ο Κανονισμός αυτός αναθεωρήθηκε, με συμβολή του, το 1997 και ισχύει μέχρι σήμερα.

Το  1956  δημοσιεύτηκε, στο  Περιοδικό  ΝΕΑ  ΠΟΡΕΙΑ  της Θεσσαλονίκης  ( τεύχος 15 )  το  λογοτεχνικό  του  κείμενο, η "Θητεία". Το 1959  κυκλοφόρησε  το πρώτο  του βιβλίο  "Μι- κρές  Σύγχρονες  Ιστορίες", και το  1962 το βιβλίο  "Η Οδός". Το  1964  δημοσιεύτηκε το διήγημά του "Η Οδός", στην εφη- μερίδα  της  Στοκχόλμης  "Σβένσκα  Νταγκμπλάντετ", σε  μια παγκόσμια  ανθολογία  μοντέρνων  συγγραφέων. Το  1966  ε- κλήθη στη  Σουηδία, από την  "Εθνική  Σουηδική  Επιτροπή Πνευματικής Συνεργασίας στην Ευρώπη" και έλαβε μέρος σε συνέδριο με  θέμα  Γλωσσικοί φραγμοί και  λογοτεχνικές αντ- αλλαγές στην Ευρώπη. Ακολούθησε, το 1967, η  δημοσίευση του διηγήματος  "Επέτειος" στην φιλολογική σελίδα της προ- ηγούμενης εφημερίδας. Έπειτα ήρθε η Χούντα.
Κατά  την διάρκεια  της  δικτατορίας, όντας,  λόγω του καθε- στώτος, σε κακή  ψυχολογική  κατάσταση, δεν  έγραφε λογο- τεχνικά  κείμενα.  Κατέφυγε  στην  καλλιτεχνική  φωτογραφία, και ειδικά στην φωτογράφηση σε διαφάνειες (σλάιντς), όπου η  εκ  των  υστέρων  επέμβαση - επεξεργασία  και  διόρθωση που  γίνεται  συνήθως κατά την  εκτύπωση από τα αρνητικά των κανονικών φιλμ-  είναι  αδύνατη. Υπέγραψε  την  Δήλωση των 18 συγγραφέων και ήταν συνεκδότης και συνυπεύθυνος

.
            Κείμενα    Βιογραφικό    Διαφάνειες            
Αρχική Σελίδα    Πληροφορίες